Polityka Prywatności

Administrator danych

Administratorem danych jest Pracownia Architektury „Forma” Sp. z o.o. z siedzibą w Blachowni, przy ul. Modrzewiowej 19 – miejsce wykonywania działalności : 42-217 Częstochowa, ul. Partyzantów 17.

Dane kontaktowe

Z Pracownią Architektury „Forma” Sp. z o.o. można skontaktować się przez adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., telefonicznie pod numerem : 34 360 52 26 lub na adres wykonywania działalności (ewentualnie na adres siedziby).

Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w celu:

  1. Wykonania umowy o usługi zawarte w zakresie działalności gospodarczej Pracowni Architektury „Forma” Sp. z o.o. – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania danych do wykonywania umowy oraz zgoda na przetwarzania danych.
  2. Wypełnienia przez Pracownię Architektury „Forma” Sp. z o.o. obowiązków związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu – podstawą prawną przetwarzania danych jest konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze danych wynikającego z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
  3. Ewentualnie w celu dochodzenia roszczeń związanych z zawartą z Panią/Panem umową o wykonanie usług będących przedmiotem działalności Pracowni Architektury „Forma” Sp. z o.o. - podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Pracowni Architektury „Forma”Sp. z o.o. (uzasadnionym interesem jest możliwość dochodzenia roszczeń).
  4. Marketingu bezpośredniego usług własnych Pracowni Architektury „Forma” Sp. z o.o. - podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Pracowni Architektury „Forma” Sp. z o.o. ( uzasadnionym interesem spółki jest prowadzenie marketingu bezpośredniego swoich usług).

Źródło pochodzenia danych

Pracownia Architektury „Forma” Sp. z o.o. otrzymuje dane osobowe od osoby fizycznej lub prawnej będącej stroną kontaktu. Przykładowe dane osobowe: imię, nazwisko,PESEL, nr dowodu osobistego lub paszportu adres zamieszkania, adresy mailowe, numery telefonów, numery posiadanych działek, numery Ksiąg Wieczystych.

Okres przechowywania danych

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych, wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych, obowiązku przechowywania wynikającego z przepisów o przeciwdziałaniu prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu.

Odbiorcy danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom realizującym umowę lub jej części (np. podwykonawcom branżowym), podmiotom przetwarzającym dane w celu windykacji należności.

Przekazywania danych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG)

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

Prawa osoby, której dane dotyczą

Przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do Pani/Pana danych osobowych oraz prawo zlecenia ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. W zakresie, w jakim podstawa przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanką prawnie uzasadnionego interesu Pracowni Architektury „Forma” Sp. z o.o., przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu, wycofania zgody na wykorzystanie danych. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Przysługuje też Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu

Decyzje dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany (w tym profilowanie).

Informacja o wymogu podania danych

Podanie danych osobowych, w tym wyrażenie zgody na ich przetwarzanie w związku z przystąpieniem do wykonywania umowy o usługi Pracowni Architektury „Forma” Sp. z o.o. jest niezbędne do realizacji w/w umowy. Podanie danych osobowych do celów marketingowych jest dobrowolne.